2,750   2 อยากทราบวิธีการบวกลบค่าวันที่teerapong


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 0 )
เขียนบทความ ( 0 )

Code (PHP)
<?php

require_once("includes.php");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>.:: ข้อมูลเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ::.</title>

<?php include('head.php'); ?>

<script type="text/javascript" Language="JavaScript">
$(function(){
$("#btnshowdate_01").datepicker({showOn: 'button', buttonImage: 'images/icon/calendar.gif', buttonImageOnly: true,
onClose : function (dateText, inst) {

var newdate = inst.selectedDay + '/' + (inst.selectedMonth + 1) + '/' + (inst.selectedYear + 543);
$("#Save_Date").attr( 'value', newdate ) ;
}
});

});

$(function(){
$("#btnshowdate_02").datepicker({showOn: 'button', buttonImage: 'images/icon/calendar.gif', buttonImageOnly: true,
onClose : function (dateText, inst) {

var newdate = inst.selectedDay + '/' + (inst.selectedMonth + 1) + '/' + (inst.selectedYear + 543);
$("#Requested_Date").attr( 'value', newdate ) ;
}
});

});
$(function(){
$("#btnshowdate_03").datepicker({showOn: 'button', buttonImage: 'images/icon/calendar.gif', buttonImageOnly: true,
onClose : function (dateText, inst) {

var newdate = inst.selectedDay + '/' + (inst.selectedMonth + 1) + '/' + (inst.selectedYear + 543);
$("#Travelling_Date").attr( 'value', newdate ) ;
}
});

});
$(function(){
$("#btnshowdate_04").datepicker({showOn: 'button', buttonImage: 'images/icon/calendar.gif', buttonImageOnly: true,
onClose : function (dateText, inst) {

var newdate = inst.selectedDay + '/' + (inst.selectedMonth + 1) + '/' + (inst.selectedYear + 543);
$("#Working_Date").attr( 'value', newdate ) ;
}
});

});

function startCalc(){
interval = setInterval("calc()",1);
}
function calc(){

one = document.frm_autoSumForm.Allowance_Paid_Per_Day.value;
two = document.frm_autoSumForm.Quantity.value;
three = document.frm_autoSumForm.Number_Working_Day.value;

document.frm_autoSumForm.Total_Allowance_Paid.value = ((one * 1)*(two * 1))*(three * 1);
}
function stopCalc(){
clearInterval(interval);
}

</script>

</head>
<body onload="">

<?php

$Save_Date = explode("/", $_POST['btnshowdate_01']);
$Requested_Date = explode("/", $_POST['btnshowdate_02']);
$Travelling_Date = explode("/", $_POST['btnshowdate_03']);
$Working_Date = explode("/", $_POST['btnshowdate_04']);
$User = $_SESSION["sess_userid"];

// แสดงข้อมูลที่จะแก้ไขลงในฟอร์ม
if($_GET['action']=='edit')
{
$Allow_ID = $_GET['Allow_ID'];
$sql="select * from allowance where Allow_ID='$Allow_ID' ";
//echo $sql;
$result = mysql_query($sql);
$rs=mysql_fetch_array($result);
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if($_POST['action']=='insert') // การเพิ่มข้อมูล
{

$Allow_ID = $_POST["Allow_ID"];
$Company = $_POST["Company"];
$Save_Date = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด
$Employee = $_POST["Employee"];
$Position = $_POST["Position"];
$Customer = $_POST["Customer"];
$Department = $_POST["Department"];
$Permeate_Local_Location = $_POST["Permeate_Local_Location"];
$Provinces = $_POST["Provinces"];
$Requested_Date = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด
$More_Details = $_POST["More_Details"];
$Travelling_Date = date("Y-n-j", mktime(0, 0, 0, $Start_Date[1], $Start_Date[0], $Start_Date[2]));
$Working_Date = date("Y-n-j", mktime(0, 0, 0, $Start_Date[1], $Start_Date[0], $Start_Date[2]));
$Number_Working_Day = $_POST["Number_Working_Day"];
$Allowance_Paid_Per_Day = $_POST["Allowance_Paid_Per_Day"];
$Quantity = $_POST["Quantity"];
$Total_Allowance_Paid = $_POST["Total_Allowance_Paid"];
$Now = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด

$sql_select = "
Select count(*)
From allowance
Where Allow_ID = '$Allow_ID' ";
$result_select = mysql_query($sql_select) or die (mysql_error()); // ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

if ($sql_select > 0){
echo"<script>alert('รหัสเบี้ยเลี้ยงนี้มีอยู่แล้ว');location='allowance';</script>";
}
else {
$sql_insert = "insert into allowance (Allow_ID,Com_ID,Save_Date,Emp_ID,Pos_ID,Customer,Dep_ID,Permeate_Local_Location,Provinces,Requested_Date,More_Details,Travelling_Date,Working_Date,Number_Working_Day,Allowance_Paid_Per_Day,Quantity,Total_Allowance_Paid,User_ID,DateTime) values('$Allow_ID','$Company','$Save_Date','$Employee','$Position','$Customer','$Department','$Permeate_Local_Location','$Provinces','$Requested_Date','$More_Details','$Travelling_Date','$Working_Date','$Number_Working_Day','$Allowance_Paid_Per_Day','$Quantity','$Total_Allowance_Paid','$User','$Now')"; // กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลแบบคีย์ในคำสั่ง SQL
//echo $sql_insert;
$result_insert = mysql_query($sql_insert) or die (mysql_error()); // ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

if ($result_insert) {
echo"<script>alert('เพิ่มข้อมูลเบี้ยเลี้ยงพนักงานเรียบร้อยแล้ว');location='show_allowance';</script>";
exit();
}
}
}

elseif($_POST['action']=='update') // การแก้ไขข้อมูล
{

$Allow_ID = $_POST["Allow_ID"];
$Company = $_POST["Company"];
$Save_Date = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด
$Employee = $_POST["Employee"];
$Position = $_POST["Position"];
$Customer = $_POST["Customer"];
$Department = $_POST["Department"];
$Permeate_Local_Location = $_POST["Permeate_Local_Location"];
$Provinces = $_POST["Provinces"];
$Requested_Date = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด
$More_Details = $_POST["More_Details"];
$Travelling_Date = date("Y-n-j", mktime(0, 0, 0, $Start_Date[1], $Start_Date[0], $Start_Date[2]));
$Working_Date = date("Y-n-j", mktime(0, 0, 0, $Start_Date[1], $Start_Date[0], $Start_Date[2]));
$Number_Working_Day = $_POST["Number_Working_Day"];
$Allowance_Paid_Per_Day = $_POST["Allowance_Paid_Per_Day"];
$Quantity = $_POST["Quantity"];
$Total_Allowance_Paid = $_POST["Total_Allowance_Paid"];
$Now = date("Y-m-d H:i:s"); // หาวัน/เวลาปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบตามที่ MySQL กำหนด

$sql_update = "update allowance set `Com_ID`='$Company',`Save_Date`='$Save_Date',`Emp_ID`='$Employee',`Pos_ID`='$Position',`Customer`='$Customer',`Dep_ID`='$Department',`Permeate_Local_Location`='$Permeate_Local_Location',`Provinces`='$Provinces',`Requested_Date`='$Requested_Date',`More_Details`='$More_Details',`Travelling_Date`='$Travelling_Date',`Working_Date`='$Working_Date',`Number_Working_Day`='$Number_Working_Day',`Allowance_Paid_Per_Day`='$Allowance_Paid_Per_Day',`Quantity`='$Quantity',`Total_Allowance_Paid`='$Total_Allowance_Paid'" ;
$result_update = mysql_query($sql_update); // ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

if ($result_update)
{
echo"<script>alert('แก้ไขข้อมูลเบี้ยเลี้ยงรหัส $Allow_ID เรียบร้อยแล้ว');location='show_allowance';</script>";
exit();
}
}

elseif($_GET['action']=='del') // การลบข้อมูล
{
$Allow_ID = $_GET[Allow_ID];
$sql_del = "delete from allowance where Allow_ID = '$Allow_ID' ";
$result_del = mysql_query($sql_del);

if($result_del)
{
echo"<script>alert('ลบข้อมูลเบี้ยเลี้ยงพนักงานเรียบร้อยแล้ว');location='show_allowance';</script>";
exit();
}
}

?>

<script type="text/javascript" >
$(function(){
$("#frm_allowance").validate({
rules: {
Password : {
required: <?php echo (($rs['Allow_ID']) ? 'false' : 'true' ) ?>
},
CPassword : {
<?php echo (($rs['Allow_ID']) ? '' : 'required: true,' ) ?>
equalTo : "#Password"
}
}
});
$.extend($.validator.messages, {
required : " * ",
email : " * ",
equalTo : " * "
});
});
</script>

<br><br>
<form name="frm_autoSumForm" id="frm_autoSumForm" method="post" action="" >
<table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="formtable">
<tr>
<td width="28%" class="key">รหัสเบี้ยเลี้ยง</td>
<td width="72%"><input name="Aollw_ID" type="text" id="Aollw_ID" class="required" size="30" maxlength="6" value="<?=$rs['Aollw_ID'];?>" <?php echo ($rs['Aollw_ID']) ? ' readonly="yes" ' : '' ; ?> /></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">ชื่อบริษัท</td>
<td><select name="Company" id="Company" >
<option selected value="">------------ เลือก ------------</option>
<?php
$sql_company = "select * from company order by Com_ID";
$q_company = mysql_query($sql_company);
while($company=mysql_fetch_assoc($q_company))
{
?>
<option value="<?=$company['Com_Name_Thai'];?>"
<?php if($company['Com_ID']==$rs['Com_ID']){echo"selected='selected'";}?>>
<?php echo $company['Com_Name_Thai'];?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">วันที่บันทึก</td>
<td><label>
<input type="text" name="Save_Date" class="required" id="Save_Date" value="<?php echo ($rs['Save_Date']) ? strtodateThai($rs['Save_Date']) : strtodateThai(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" readonly="yes" />
<input type="hidden" name="btnshowdate_01" id="btnshowdate_01" value="<?php echo ($rs['Save_Date']) ? strtodate($rs['Save_Date']) : strtodate(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">ชื่อพนักงาน</td>
<td>
<?

for($i=0;$i<count($_POST["chkName"]);$i++)

{

if(trim($_POST["chkName"][$i]) != "")

{

echo $_POST["chkName"][$i]."<br>";

}

}

?>
<a href="employee_name.php"><img src="images/icon/Add_16.png" alt="เพิ่มข้อมูล" border="0" title="เพิ่มข้อมูล" /></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">ตำแหน่งงาน</td>
<td><select name="Position" id="Position" >
<option selected value="">------------ เลือก ------------</option>
<?php
$sql_position = "select * from position order by Pos_ID";
$q_position = mysql_query($sql_position);
while($position=mysql_fetch_assoc($q_position))
{
?>

<option value="<?=$position['Pos_Name'];?>"
<?php if($position['Pos_ID']==$rs['Pos_ID']){echo"selected='selected'";}?>>
<?php echo $position['Pos_Name'];?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">ลูกค้า</td>
<td><input name="Customer" type="text" id="Customer" class="required" size="30" maxlength="100" /><?php echo $rs['Customer']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">แผนก</td>
<td><select name="Department" id="Department" >
<option selected value="">------------ เลือก ------------</option>
<?php
$sql_department = "select * from department order by Dep_ID";
$q_department = mysql_query($sql_department);
while($department=mysql_fetch_assoc($q_department))
{
?>
<option value="<?=$department['Dep_Name'];?>"
<?php if($department['Dep_ID']==$rs['Dep_ID']){echo"selected='selected'";}?>>
<?php echo $department['Dep_Name'];?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">สถานที่</td>
<td><input name="Permeate_Local_Location" type="text" id="Permeate_Local_Location" class="required" size="30" maxlength="100" value="<?=$rs['Permeate_Local_Location'];?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">จังหวัด</td>
<td><select name="Provinces" id="Provinces" class="required">
<option selected value="">---- เลือก ----</option>
<option value="0" <?= $rs['Provinces']=="0" ? ' selected="selected" ' : '' ; ?>>กรุงเทพฯ</option>
<option value="1" <?= $rs['Provinces']=="1" ? ' selected="selected" ' : '' ; ?>>สระบุรี</option>
</select> </tr>
<tr>
<td class="key">วันที่ส่งคำร้องขอ</td>
<td><label>
<input type="text" name="Requested_Date" class="required" id="Requested_Date" value="<?php echo ($rs['Requested_Date']) ? strtodateThai($rs['Requested_Date']) : strtodateThai(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" readonly="yes" />
<input type="hidden" name="btnshowdate_02" id="btnshowdate_02" value="<?php echo ($rs['Requested_Date']) ? strtodate($rs['Requested_Date']) : strtodate(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">รายละเอียดเพิ่มเติม</td>
<td><textarea name="More_Details" class="required" id="More_Details" rows="4" cols="28" maxlength="200" ><?php echo $rs['More_Details']; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">วันที่ออกเดินทาง</td>
<td><label>
<input type="text" name="Travelling_Date" class="required" id="Travelling_Date" value="<?php echo ($rs['Travelling_Date']) ? strtodateThai($rs['Travelling_Date']) : strtodateThai(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" readonly="yes" />
<input type="hidden" name="btnshowdate_03" id="btnshowdate_03" value="<?php echo ($rs['Travelling_Date']) ? strtodate($rs['Travelling_Date']) : strtodate(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">วันที่เดินทางกลับ</td>
<td><label>
<input type="text" name="Working_Date" class="required" id="$Working_Date" value="<?php echo ($rs['Working_Date']) ? strtodateThai($rs['Working_Date']) : strtodateThai(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" readonly="yes" />
<input type="hidden" name="btnshowdate_04" id="btnshowdate_04" value="<?php echo ($rs['Working_Date']) ? strtodate($rs['Working_Date']) : strtodate(date("Y-m-d H:i:s")) ; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td class="key">จำนวนวันทำงาน</td>
<td>
<input name="Number_Working_Day" type="text" id="Number_Working_Day" class="required" size="30" value="<?php echo round(abs(strtotime('Working_Date') - strtotime('Travelling_Date'))/60/60/24);?>" />&nbsp;&nbsp;วัน</td>
</tr>
<tr>
<td class="key">เบี้ยเลี้ยง/วัน</td>
<td>
<input name="Allowance_Paid_Per_Day" type="text" id="Allowance_Paid_Per_Day" class="required" size="30" value="<?=$rs['Allowance_Paid_Per_Day'];?>" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();"/>&nbsp;&nbsp;บาท</td>
</tr>
<tr>
<td class="key">จำนวน</td>
<td><input name="Quantity" type="text" id="Quantity" class="required" size="30" value="<?=$rs['Quantity'];?>" onFocus="startCalc();" onBlur="stopCalc();" />&nbsp;&nbsp;คน</td>
</tr>
<tr>
<td class="key">จำนวนเงินทั้งหมด</td>
<td><input name="Total_Allowance_Paid" type="text" id="Total_Allowance_Paid" class="required" size="30" value="<?=$rs['Total_Allowance_Paid'];?>" />&nbsp;&nbsp;บาท</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2">
<br>
<center>
<input type="submit" name="submit" value="<?php echo ($rs['Aollw_ID']) ? 'บันทึก' : 'เพิ่มข้อมูล' ; ?>">
&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" name="reset" id="reset" value="ยกเลิก">

<?php
// ตรวจรับค่าจากตัวแปร acton จากลิ้งค์

// ----------- ถ้าค่า = edit แก้ไขข้อมูล action = update
if($_GET['action']=='edit')
{
echo'<input name="action" type="hidden" value="update">';
}

// ----------- ถ้าเพิ่มข้อมูล action = insert
elseif ($_GET['action']=='')
{
echo'<input name="action" type="hidden" value="insert">';
}
?>   
</center> </td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>
ความคิดเห็นที่ 1
อ้างอิงความเห็น


MeijicPiPo


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 1 )


ตอบกระทู้ ( 2 )
เขียนบทความ ( 0 )

มีแต่ Code อ่าครับ ขอผล การ Test ด้วยได้ไหม ครับ หรือหน้าจอตัวอย่าง ครับ
ความคิดเห็นที่ 2
อ้างอิงความเห็น


first.supacheep


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 7 )
เขียนบทความ ( 0 )

SELECT DATEDIFF(endDATE,startDATE) AS DiffDate FROM Table

แสดงความเห็น

อัพโหลดรูปภาพ..คลิก *** เพื่อความปลอดภัยในด้านสิทธิ ไม่อนุญาติให้นำลิ้งรูปภาพจากที่อื่นมาแปะ ถ้าพบเจอ ลบกระทู้ ทันที ***

Back to Top