4,471   การส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server ด้วย PHPMailer ถึงผู้รับแน่นอน

การส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server ด้วย PHPMailer ถึงผู้รับแน่นอน

  PHPMailer เป็น php class สำหรับใช้ส่งอีเมล์ สามารถส่งอีเมล์ผ่าน SMTP server ได้ ส่งได้ทั้งแบบ html และ text รวมไปถึงสามารถแนบไฟล์ในอีเมล์ที่ต้องการส่งได้ด้วย

testMail.php

<?php
require_once 'static/PHPMailer_5.2.4/class.phpmailer.php';
$mail = new PHPMailer();
$mail->CharSet = "utf-8";
$mail->IsHTML(true);
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
$mail->SMTPSecure = "ssl"; // sets the prefix to the servier
$mail->Host = "smtp.gmail.com"; // sets GMAIL as the SMTP server
$mail->Port = 465; // set the SMTP port for the GMAIL server
$mail->Username = "panusit@gmail.com"; // GMAIL username
$mail->Password = "พาสเวิร์ดของอีเมล"; // GMAIL password
$mail->From = "webmaster@bamossza.com"; // "name@yourdomain.com";
//$mail->AddReplyTo = "support@bamossza.com"; // Reply
$mail->FromName = "bamossza.Com-คลังความรู้"; // set from Name
$mail->Subject = "ทดสอบการส่งเมลล์ bamossza.com";
$mail->Body = "www.bamossza.Com 
    ทดสอบ การเมลล์บทความของ bamossza.com 
";

$mail->AddAddress(ส่งให้ใคร ex . support@bamossza . com, "bamossza.Com"); // to Address

//$mail->AddCC("member@bamossza.com", "bamossza1"); //CC
//$mail->AddBCC("member@bamossza.com", "bamossza2"); //BCC

$mail->set('X-Priority', '1'); //Priority 1 = High, 3 = Normal, 5 = low

$mail->Send();

if (!$mail->Send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo "Message sent success."
}
?>

Download Zip : PHPMailer_5.2.4.rar

?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top