1,080   ฟังก์ชั่นที่ขึ้นต้นด้วย ereg_ ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นเก่าเก็บ

>>  รู้หมือไร่ <<
 
เมื่อพูดถึง Regular Expression ใน PHP
ปัจจุบันจะหมายถึง PCRE หรือ Perl Compatible Regular Expression
หรือฟังก์ชั่นที่ขึ้นต้นด้วย preg_
 
แต่ PHP ก็ยังมีฟังก์ชั่นอีกกลุ่มที่เรียกว่า POSIX Extended Regular Expression
หรือฟังก์ชั่นที่ขึ้นต้นด้วย ereg_
ซึ่งฟังก์ชั่นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นเก่าเก็บ
เข้าสู่สถานะไม่ควรใช้ (Deprecated) ตั้งแต่ PHP5.3 (ปี 2008 หรือ 10 ปีที่แล้ว!)
และถูกเอาออกไปจาก PHP แล้วใน PHP7.0
 
ดังนั้นถ้าเห็นโค้ดหรือตัวอย่างที่ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้
ereg
ereg_replace
eregi_replace
eregi
split
spliti
sql_regcase
 
ก็ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเรียนรู้
 
ศึกษาเพิ่มเติม: http://php.net/manual/en/ref.regex.php

Credit: Admin (phpinfo.in.th)
?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top